Pravidla užívání hřiště

PRAVIDLA

PRO UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM

  • Umělý povrch "CONIPUR" se užívá pouze pro sportovní účely
  • Povolená je pouze vhodná sportovní obuv s nebarvící podrážkou bez špuntů
  • Na umělý povrch se vstupuje pouze v čisté sportovní obuvi
  • Je přísný zákaz jízdy na kole a použití in-line bruslí
  • Je přísný zákaz konzumace jídel včetně žvýkací gumy a slazených nápojů (kofola, coca-cola)
  • Je přísný zákaz kouření a použití pyrotechnických prostředků a otevřeného ohně
  • Je přísný zákaz vstupu psů a jiných zvířat na plochu hřiště

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

sportovního areálu "HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY"

I.

Základní ustanovení

1.TJ Sokol Osek nad Bečvou, se sídlem Osek nad Bečvou, IČ: 449 40 629 jako provozovatel sportovního areálu HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY (dále jen areálu) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.

2.Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce.

3.Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

4.Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

5.Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

II.

Vstup a pobyt v areálu

1.Vstupovat a pobývat v areálu mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v areálu.

2.Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory areálu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor areálu vyveden.

3.Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz areálu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

4.Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III.

Povinnosti návštěvníků areálu

1.Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

2.Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

3.Při pobytu v areálu je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

IV.

Zákazy

V prostorách areálu je zakázáno:

a)vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

b)vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky

c)vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek

d)vnášet natlakované nádoby

e)vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)

f)házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

g)kouření a používání otevřeného ohně

h)ničit zařízení a jeho vybavení

i)popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení

j)odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

V.

Pořadatelská služba

1.Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.

2.Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení "POŘADATEL"

3.Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

4.Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

VI.

Odpovědnost za škody

a důsledky porušení návštěvního řádu

1.Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

2.Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit provozovateli.

3.Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.

4.Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

VII.

Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 1.9. 2009

PROVOZNÍ ŘÁD

sportovního areálu

"HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY"

Čl. I

1.Sportovní areál je určen pro činnost sportovních oddílů, škol a pro rekreační a sportovní vyžití občanů.

2.Provozovatelem hřiště je TJ Sokol Osek nad Bečvou, o. s., která zodpovídá za kompletní správu areálu, jeho údržbu a provoz.

3.Za provoz, údržbu a kontrolu dodržování pravidel provozního řádu sportovního areálu odpovídá správce sportovního areálu.

Čl. II

1.Provozování sportovních činností v areálu je povoleno denně v období

duben - říjen od 7:00 do 21:00 hod.

listopad - březen od 8:00 do 17:00 hod.

2.Sportovní areál je v dopoledních hodinách přednostně využíván k výuce tělesné výchovy a nepovinné zájmové činnosti žáků ZŠ a MŠ, na základě dlouhodobé rezervace, kterou lze dohodnout se správcem areálu. Dozor a organizace činností je zajišťována příslušnými vyučujícími, kteří zároveň odpovídají za dodržování pořádku na sportovišti. Ředitelství ZŠ a MŠ odpovídá za dodržování všech povinností stanovených tímto provozním řádem.

3.Kluby, oddíly a jiné organizované skupiny či veřejnost si mohou sportoviště po dohodě se správcem rovněž rezervovat dlouhodobě ve vymezených časech. Všechny dlouhodobé rezervace budou zveřejněny buďto na vývěsce u vstupu do areálu nebo na webových stránkách TJ Sokol Osek n. B. (www.sokolosek.cz). Při dlouhodobé rezervaci mají přednost sportovní kluby před veřejností.

4.Vstup a sportovní činnosti na umělém povrchu "CONIPUR" jsou povoleny pouze ve sportovní obuvi s nebarvící podrážkou bez špuntů. Na hrací plochu hřiště není povolen vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech a vstup se zvířaty nebo samostatný pohyb zvířat.

5.Hřiště a jeho vybavení může být používáno pouze k tomu účelu, ke kterému je určeno. Návštěvníci jsou povinni používat WC v budově Sokolovny nebo v prostorech šaten a neznečišťovat okolí sportoviště. V areálu hřiště platí zákaz kouření. Na ploše hřiště není dovolena konzumace jídel a nápojů.

6.Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.

7.Uživatel je povinen nahlásit správci sportovního areálu škody, které vznikly v areálu jeho činností a tyto škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny, provozovateli hřiště nahradit. Taktéž je uživatel povinen nahlásit zjištěné závady, které by mohly způsobit při sportovních činnostech ohrožení zdraví sportujících.

8.Jakoukoliv činnost ve sportovním areálu provozuje uživatel na vlastní nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatele provozovatel ani vlastník nezodpovídá.

9.Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu, ztráty nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě

Čl. III

1.V případě porušení tohoto provozního řádu může být chování uživatelů předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření policie ČR.

2.Tento provozní řád byl schválen usnesením Výkonného výboru TJ Sokol Osek nad Bečvou ze dne 18. 8. 2009 s účinností od 1. 9. 2009.

KONTAKTY:

Provozovatel: TJ Sokol Osek nad Bečvou, o. s. 775 174 556

Správce 728 747 917

Policie ČR 158

Integrovaný záchranný systém 112

Záchranná služba 155

Hasiči 150

www.sokolosek.cz

V Oseku nad Bečvou dne 26. 8. 2009

Martin Engl

Předseda TJ Sokol Osek n. B.

Vytvořte si webové stránky zdarma!